ผลิตภัณฑ์

 

ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้าแยกตามชนิดของฉนวนมี 2 ชนิด

  1. Oil – Immersed Type Transformer หม้อแปลงแบบน้ำมัน

  2. Dry Type Transformer หม้อแปลงแบบแห้ง