Cast resin dry type transformer

Dry Type Transformer

Cast Resin Transformer

           เป็นหม้อแปลงแบบแห้งที่ขดลวดด้านแรงสูงผลิตด้วยตัวนำเป็นลวดทองแดง หรืออลูมิเนียมห่อหุ้มด้วยฉนวน Class F ซึ่งฉนวนมีค่าทนอุณหภูมิได้ถึง 155°C ที่ทำด้วย Resin with Glass Fiber

           จุดประสงค์คือ เพื่อใช้แทนหม้อแปลงชนิดน้ำมันในอาคารหรือพื้นที่ ที่คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากเพลิงไหม้เป็นพิเศษ เช่น ในอาคารสูง โรงพยาบาล เป็นต้น หม้อแปลงชนิดนี้จะไม่ติดไฟเมื่อเกิดลัดวงจรหรือระเบิดที่เป็นสาเหตุของเพลิงไหม้อาคาร