เกี่ยวกับเรา

      บริษัท อีเทอนีตี้ เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยทำธุรกิจด้านตรวจเช็ค บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม หม้อแปลงไฟฟ้า จนเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้พบจากหม้อแปลงไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อ ทั้งในและต่างประเทศ จึงเริ่มลงทุนผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย และได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 , OHSAS 18001 และมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 384-2543 รวมถึงผ่านการทดสอบ Impluse Test จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การทดสอบ Routine Test จากการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น ปัจจุบันหม้อแปลงไฟฟ้า อีเทอนีตี้ ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย

      หม้อแปลงไฟฟ้า อีเทอนีตี้ ได้รับการออกแบบพัฒนา และใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ของพนักงาน โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

" สินค้ามาตรฐาน บริการทุกเวลา รักษาสิ่งแวดล้อม

พร้อมความปลอดภัย ใส่ใจแรงงานและสังคม "